سلام دوستان اینبار یک قالب زیبا و جدید با نام Phantasy برای میهن بلاگی ها گذاشتم .

امیدوارم خوشتون بیاد 


کد قالب

<html>
              <!--
      Designer     : Seyed Ali Azmoun
  Web Theme    : www.Bia2temp.com
  Theme Name   : Phantasy
  Theme System : Mihanblog
  Theme Sort   : Free
  -->
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Powered By" content="MihanBlog.Com">
<meta http-equiv="Designer" content="Seyed Ali Azmoun">
<meta http-equiv="Web" content="http://www.bia2temp.com">
<meta name="keywords" content="[blogtitle]">
<meta name="description" content="[blogtitle]">
<link rel="style" href="styles.css" type="text/css">
<title>[blogtitle]</title>
<style>
<!--
A:link       {BACKGROUND: none; COLOR: #545C70; FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}
A:active     {BACKGROUND: none; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}
A:visited    {BACKGROUND: none; COLOR: #545C70; FONT-SIZE: 11px;
FONT-FAMILY: Tahoma, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}
A:hover      {BACKGROUND: none; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}
body {background-color:#FFFFFF; scrollbar-face-color:#ffffff; scrollbar-highlight-color:#808697; scrollbar-shadow-color:#808697; scrollbar-3dlight-color:#CFD2D8; scrollbar-arrow-color:#CFD2D8; scrollbar-track-color:#A8AEBD; scrollbar-darkshadow-color:#f5f5f5;}
.page{width:980}
.rightmeno{float:right;width:200px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.leftmeno{float:left;width:200px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.post{float:center;width:570px; margin-top: 11px ;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.topmeno1{float:center;width:200px; height: 17px ;font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtopmeno1.gif); font-size: 8pt}
.topmeno2{float:center;width:200px; height: 19px ;font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtopmeno2.gif); font-size: 8pt}
.topmeno3{float:center;width:200px; height: 10px ; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtopmeno3.gif); font-size: 8pt}
.topmeno4{float:center;width:200px; height: 30px ; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtopmeno4.gif); font-size: 8pt}
.cmeno{float:center;width:200px; height: 1px ; text-align: right;  font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwcmeno.gif); font-size: 8pt}
.toppost{float:center;width:570px; height: 25px ; text-align: right; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtoppost.gif); font-size: 8pt}
.footpost{float:center;width:570px; height: 25px ; text-align: left; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwfootpost.gif); font-size: 8pt}
.cpost{float:center;width:570px; height: 1px ; text-align: right; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwcpost.gif); font-size: 8pt}
.text{font-family: Tahoma; margin-right: 8px ; margin-left: 11px ; font-size: 8pt}
.textpost{font-family: Tahoma; margin-right: 10px ; margin-left: 15px ; margin-top: 4px ; font-size: 8pt}
.end{font-size: 8pt; font-family:Tahoma; border: dashed; border-color: #00CC00; border-width: 1px; }
.SearchBox{font-size: 8pt; font-family:Tahoma}
.MailInput,.MailBtn{font-size: 8pt; font-family:Tahoma}
.PoolButton{font-size: 8pt; font-family:Tahoma}
.searchbtn{font-size: 8pt; font-family:Tahoma}
.picpost{float:right;width:48px; height: 50px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.picmeno{float:right;width:98px; height: 98px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
-->
</style>
<center>
<div dir="rtl" class="page">
<div dir="rtl" class="rightmeno">
<!--Start Right Meno-->
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">منوی اصلی</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<center><div dir="rtl" class="picmeno"><a href="[blogurl]">صفحه اصلی<br><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwhome.gif" border="0"></a></div>
<div dir="rtl" class="picmeno"><a href="mailto:[email]">پست الکترونیکی<br><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwcomments.gif" border="0"></a></div>
<div dir="rtl" class="picmeno"><a href="[contact]">پیغام به مدیریت<br><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwmessages.gif" border="0"></a></div>
<div dir="rtl" class="picmeno"><a target="_blank" href="http://bia2temp.com">
 قالب وبلاگ<br></a><a target="_blank" href="http://www.bia2temp.com/"><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwthemes.gif" border="0"></a></div>
</center>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">موضوعات</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
    <CATS><LI class="cat-item cat-item-23"><A href="[catlink]">
  [catname]
</A><BR></CATS></LI></UL></LI></div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">نویسندگان</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<author>»  <a href=">[blogtitle]">
[authorname] ([authorpost])</a><br></author>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">لینکستان</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="150" scrollamount="1" width="100%"><right>
  <UL>
    <LINKS><LI>
<A
href="[linkhref]"
target=_blank style="text-decoration: none">
+ [linkname]</A></FONT></LI><BR></LINKS>
 <LI><a target="_blank" style="text-decoration: none" href="http://shop.bia2temp.com">فروشگاه سی دی
</a></LI>
 <LI><a target="_blank" style="text-decoration: none" title="تخصصی ترین مرکز طراحی قالب وبلاگ" href="http://www.bia2temp.com">قالب&nbsp;وبلاگ
</right></marquee>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">آمار</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<Static>
» امروز :<span>[fulldatetoday]</span><br>
» بازدید های امروز :<span>[today]</span><br>
» بازدید های دیروز :<span>[lastday]</span><br>
» کل بازدیدها :<span>[all]</span><br>
» کل مطالب :<span>[totalpost]</span><br>
» کل نظرات :<span>[totalcomment]</span><br>
» ایجاد صفحه :<span>0.406</span> ثانیه</p></Static>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<!--End Of Right Meno-->
</div>
<div dir="rtl" class="leftmeno">
<!--Start Left Meno-->
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">نظرسنجی</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<center>
<pool>[poolquestion]<p><p align="right">[pooloptions]</p>[poolbutton]<p></pool>
</center>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">آرشیو ماهانه</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<archive>»  <a href="[archivelink]">[archivedate] ([archiveposts])</a><br></archive>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">لینکدونی</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="150" scrollamount="1" width="100%"><right>
<DIV class=linkdooni><LINKDUMP><IMG src="http://upload.bia2temp.com/mypictures/pic.gif">
 <a onmouseover="window.status='[blogtitle]'; return true" onmouseout="window.status=''; return true" target="_blank" href="[dumphref]">
 [dumpname][[dumpclicks]]</a>
<BR></LINKDUMP><IMG src="http://upload.bia2temp.com/mypictures/pic.gif"><a href="[dumparchive]">آرشیو لینکدونی ...</a></DIV>
</right></marquee>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">خبرنامه</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<center>
 <font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">با ثبت ایمیل خود در خبرنامه زیر از به روز شدن
وبلاگ آگاه شوید :</font></P>
 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FORM
onsubmit="window.open('', 'Mail', 'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=400,height=100')"
action=http://[myblog]?ActionMode=1 method=post target=Mail>
<DIV dir=rtl>
 <p style="text-align: center"><font face="Tahoma" color="#FFFFFF">
 <INPUT class=MailInput dir=ltr size=15 name=Mail></font><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">&nbsp;</font><font face="Tahoma" color="#0066FF"><INPUT class=SearchBTN type=submit value=&#1575;&#1606;&#1580;&#1575;&#1605; name=BTN></font><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><BR>
 </font><font face="Tahoma" color="#FFFFFF"><INPUT
type=radio CHECKED value=0 name=MailAction></font><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">اضافه</font><font face="Tahoma" color="#0066FF"><INPUT type=radio value=1
name=MailAction></font><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">حذف</font></DIV></FORM></P></LI>
  <LI class="widget widget_archive" id=archives>
</center>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">جستجوگر</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<center>
<search>[searchbox][searchbtn]</search>
</center>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div><div dir="rtl" class="topmeno2">طراح قالب</div><div dir="rtl" class="topmeno3"></div><div dir="rtl" class="cmeno"><div dir="rtl" class="text"><center>
<P align=center>Template By: <A href="http://bia2temp.com">BIA2TEMP.COM</A></P>
 <span lang="en-us"><a href="/">
 </a></span></center></div></div><div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<!--End Of Left Meno-->
</div>
<center>
<div dir="rtl" class="post">
<!--ADS-->
<div dir="rtl" class="toppost"><div dir="rtl" class="textpost">
 <p style="text-align: center">تبلیغات</div></div>
<div dir="rtl" class="cpost"><div dir="rtl" class="text">
<p style="text-align: center"><font color="#ffffff">
<a target="_blank" href="http://shop.bia2temp.com/index.php?newsid=13/">
<img style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" height="60" alt="" src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/ads.gif" width="468" border="0"></a></font></div></div>
<div dir="rtl" class="footpost"><div dir="rtl" class="textpost"> </div></div>
<blog>
<div dir="rtl" class="toppost">
 <div dir="rtl" class="textpost"><a href="[blogtitle]">
 [title] </a>(نوع مطلب:<a target="_blank" href="">[subjecttitle]</a></div></div>
<div dir="rtl" class="cpost"><div dir="rtl" class="text">
<div dir="rtl" class="picpost"><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwpost.gif" border="0"></div>
[post]<br>
<br>
نوشته شده در [fulldate] ، ساعت [time]
</div></div>
<div dir="rtl" class="footpost"><div dir="rtl" class="textpost">[...|نویسنده
 :[author]|<a href="">لینک ثابت</a>|<a href="[jcommentlink]">نظرات<script>Cmd(1)</Script></a>]</div></div>
<!--End Of Post-->
</blog>
<!--Start Last Post-->
<div dir="rtl" class="toppost"><div dir="rtl" class="textpost">مطالب پیشین</div></div>
<div dir="rtl" class="cpost"><div dir="rtl" class="text"><div dir="rtl" class="picpost"><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwlpost.gif" border="0"></div>
<topicalarchive><a title="[topiccomments] نظر" href="[topiclink]">[topictitle]</a><br></topicalarchive>
</div></div>
<div dir="rtl" class="footpost"><div dir="rtl" class="textpost"><Pages>
 [PageNo]</Pages></div></div>
<!--End Of Last Post-->
<div dir="rtl" class="toppost"><div dir="rtl" class="textpost">لینک باکس</div></div>
<div dir="rtl" class="cpost">
<center>
 </center>
</div>
<div dir="rtl" class="footpost"></div>
<center>All Right Reserved By [myblog]<br /><b>This Template Created by
<span lang="en-us"><a href="http://www.bia2temp.com/">Bia2temp.Com</a></span></b>
</center>
</div>
</center>
 <!-End-->
</center>

 


یاد آوری : قالب توسط www.bia2temp.com  طراحی شده و حقوق برای طراح محفوظ است .

دوشنبه چهارم 9 1387

سلام دوستان اینبار یک قالب زیبا با نام Cinamaبرای میهن بلاگ گذاشتم .

امیدوارم خوشتون بیاد 


کد قالب

<!--
Designer : Seyed Ali Azmoun
Web Theme : www.Bia2temp.com
Theme Name : Cinama
Theme System : Mihanblog
Theme Sort : Free
-->
<html>
<head>
<title>[blogtitle]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style>
<!--
body{font-family: Tahoma; font-size: 8pt;padding:0px;margin: 0px 0px 0px 0px;background:#fff;scrollbar-3dlight-color:#7E5F34;scrollbar-arrow-color:#7E5F34;scrollbar-darkshadow-color:#7E5F34;scrollbar-face-color:#F9F8EE;scrollbar-highlight-color:#fff;scrollbar-shadow-color:#fff;scrollbar-track-color:#fff}
a, a:visited {color:#0066BB;text-decoration: none;}a:hover {color:red;text-decoration: none;}img {border: 0px}
.page {margin-bottom: 2px;padding-left:0px;padding-right:0px;background-color: wiht;border: 0px solid #000000;width: 900px;background: #fff url('http://upload.bia2temp.com/cinama/menu.jpg'); }
.logo {background: #fff url('http://upload.bia2temp.com/cinama/header.jpg') no-repeat;font-size: 12px;height: 150px;widht: 890px}
.blogtitle {padding-top: 55px;padding-right: 50px;color:black;font-family: verdana; font-size: 21pt;font-weight: bold;text-align:center}
.main {width: 300px;float: center}.content{padding:0px}
.menu {border: 1px;margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;text-align:right;padding-bottom: 5px;padding-right: 30px;direction:rtl}
.sidebar{float:right;width:195px;padding-top:5px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.title {border-bottom: 1px solid #808080;padding: 1px 2px 2px 0px;text-align: right;color:#444444;direction:rtl}
.mbody {padding: 5px 3px 0px 3px; line-height: 150%}form{margin:0}form p{margin:0}
.SearchBox{width: 110px;border:1px solid #444444;font-family:Tahoma; font-size: 8pt; color:#444444}
.MailInput{width: 100px;border:1px solid #444444;font-family:Tahoma; font-size: 8pt; color:#444444}
.SearchBTN, .MailBTN, .PoolButton{border:1px solid #444444;font-family:Tahoma; font-size: 8pt; color:#444444}
.post  {width: 600px;border: 1pxmargin: 5px 5px 10px 0px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;padding-top:5px;overflow: hidden}
.postbody {text-align: justify;padding: 10px 5px 3px 5px; line-height: 1.5em;font-family: Tahoma; font-size: 9pt;direction:rtl}
.postbody p {margin : 10px 0px}
.comments {text-align: left;direction: rt;margin-top: 10px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.postdesc{text-align: right;direction: rtl;font-family: Tahoma; font-size: 7pt;color:#0066BB}
.up {float:center;width:900px;height:12px;padding-top:0px; font-size: 8pt}
-->
</style>
</head>
<body style="background-color: #FFFFFF">
<div align =center>
<div class =page>
<div class=content>
<div class =logo><div class =blogtitle><font color="#808080">[blogtitle]</font></div><Static></div>
<div class =emkan style="width: 900; height: 6">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#111111" width="900" id="AutoNumber1" bgcolor="#FFFFFF" height="18">
  <tr>
    <td width="100%" style="border-style: none; border-width: medium" height="7" background="http://upload.bia2temp.com/cinama/menu2.jpg">
     </td>
  </tr>
</table>
</div></div>
<div class=sidebar>
<div class =menu>
<div class =title>منوی اصلی</div>
<div class =mbody><a href="http://[myblog]/">وبلاگ من</a><br>
<a href="mailto:[email]">پست الکترونیک</a><br>
<a href="[contact]">تماس با من</a><br>
<center><yahoo>[yahoo]</yahoo></center>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>نویسندگان</div>
<div class =mbody><AUTHOR><a href="[authorlink]">[authorname] ([authorpost])</a><br></AUTHOR>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>آرشیو</div>
<div class =mbody><ARCHIVE><a href="[archivelink]">[archivedate] ([archiveposts])</a><br></ARCHIVE>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>آرشیو موضوعی</div>
<div class =mbody><CATS><a href="[catlink]">[catname] ([catarchive])</a><br></CATS>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>جستجو</div>
<div class =mbody style=text-align:center><search>[searchbox] [searchbtn]</search>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>لینکستان</div>
<div class =mbody><LINKS><a target="_blank" href="[linkhref]">[linkname]</a><br></LINKS>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>خبرنامه</div>
<div class =mbody style=text-align:center><mailinglist>[mailaction]</mailinglist>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>لینکدونی</div>
<div class =mbody><LINKDUMP><a target="_blank" href="[dumphref]">[dumpname] ([dumpclicks])</a><br></LINKDUMP>
<a href="[dumparchive]">آرشیو لینکدونی</a>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>نظر سنجی</div>
<div class =mbody style=direction:ltr><pool><font color="#0066BB">[poolquestion]</font><br>[pooloptions]<br>[poolbutton]</pool>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>صفحات</div>
<div class =mbody>
<center><PAGES>[PageName]</PAGES></center>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>آمار وبلاگ</div>
<div class =mbody style="color:#0066BB">
بازدیدهای امروز: [today]<br>
بازدیدهای دیروز: [lastday]<br>
کل بازدیدها: [all]<br>
کل مطالب: [totalpost]<br>
کل نظرات: [totalcomment]<br>
<p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
ایجاد صفحه : [generation] ثانیه<br>
تاریخ : [fulldatetoday]<br>
</Static>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
[atom]  [rss]
</div></div>
<div class =menu style=margin-bottom:0>
<div class =title>طراح قالب</div>
<div class =mbody style=text-align:center>
<P align=center>Template By: <A href="http://bia2temp.com">BIA2TEMP.COM</A></P>
<P align=center>Hostet By: <A href="http://ritonhost.net">RitonHost.Net</A></P>
<font color="#555555"></font></a><span lang="fa"></span></font></b></div></div>
</div>
<div class=main>
<BLOG>
<div class =post>
<div class =title><img style="/public/public/mihan_files/default/shamim/puce_menu.gif" alt="" width="7" height="7">[title]</div>
<div class =postbody>
[post]<br>[continue]
<div class=comments><span style="float: left;">|<a href="[postarchive]" title="لینک ثابت">لینک ثابت</a>|
  <a href="[jcommentlink]">نظرات ([comments])</a></span>
</div><div class="postdesc">نوشته شده <span lang="fa">به دست</span> [author] در [fulldate] و ساعت [time]</div></div>
</div>
</BLOG>
<div class =post>
<div class =title>» نوشته های پیشین</div>
<div class =postbody>
<TOPICALARCHIVE><font color="#FF6600">+</font>
<a href="[topiclink]">[topictitle]</a></TOPICALARCHIVE><br>
</div></div>
</div>
<div style="clear: both;font-size: 2pt"> </div>
<div class =emkan style="width: 900; height: 4">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#111111" width="900" id="AutoNumber1" bgcolor="#FFFFFF" height="21" background="http://upload.bia2temp.com/cinama/menu2.jpg">
  <tr>
    <td width="164" style="border-style: none; border-width: medium" height="11"> </td>
    <td width="736" style="border-style: none; border-width: medium" height="11">
    <font size="2">
  </tr>
</table>
</div></div>
</div></div></div>
</body>
<!-End-->
</html>


یاد آوری : قالب توسط www.bia2temp.com  طراحی شده و حقوق برای طراح محفوظ است .

 

يکشنبه سوم 9 1387
X